0

Период размножения рыб называется

§33. Особенности размножения рыб

1. Заполните пропуски в тексте.
Рыбы – раздельнополые животные. Они имеют половые железы. У самцов они называются семенники, у самок – яичники. В яичниках созревают яйцеклетки-икринки, в семенниках – сперматозоиды. Период размножения у рыб называется нерест. Оплодотворение у большинства рыб внешнее. После оплодотворения в яичниках развивается малек, мальки. Вещества, необходимые для питания мальков, содержатся в икре. У рыб, откладывающих небольшое количество икры, развилась забота о потомстве.

2. Заполните таблицу.

3. Выпишите номера правильных утверждений.
Утверждения:
1. Рыбы – раздельнополые животные.
2. Половые железы рыб – непарные семенники и яичники.
3. Среди рыб встречаются живородящие виды.
4. Плодовитость рыб связана с высокой смертностью икринок.
5. Оплодотворение у рыб всегда внутреннее.
6. Самцы и самки рыб не отличаются по внешнему виду друг от друга.
7. Акулы и скаты – яйцеживородящие рыбы.
8. Все рыбы нерестятся весной.
9. Вышедшие из икринок личинки рыб первое время питаются мельчайшими организмами.
Правильные утверждения: 1,2,3,4,7.

4. Объясните, почему у разных видов рыб неодинаковые сроки наступления половозрелости, различная плодовитость, и длительность развития зародыша.
Время наступления половозрелости у разных видов рыб весьма различно. Оно подвержено значительным изменениям, варьирует у разных популяций одного и того же вида, а также в пределах одной популяции. Следовательно, чем медленнее рыба растет, тем позднее наступает ее половое созревание и наоборот. Таким образом, время полового созревания связано с обеспеченностью пищей, то есть обилием корма, продолжительностью нагульного периода. Чем меньше рыба, тем раньше она становится половозрелой. На скорость развития зародышей влияет температура воды: при высокой температуре они развиваются быстрее, при низкой – медленнее. В связи с этим существует прямая взаимосвязь между погодой, ходом нереста и скоростью развития зародышей рыбы.

5. Треска выметает огромное количество икринок – до 9,3 млн штук. Плодовитость колюшки трехиглой по сравнению с другими рыбами очень мала – от 65 до 550 икринок. Выскажите предположение, чем объясняется такое различие плодовитости рыб.
Это объясняется тем, что для трески не характерна забота о потомстве, ведь треска выметывает икринки на подводные предметы, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Поэтому выживаемость и развитие рыбок из икринок тоже будет не видна. А колюшка трехиглая заботится о своем потомстве.

Типи розмноження

Двостатеве розмноження

Двостатеве розмноження є найбільш звичайною та широко розповсюдженою його формою. При цьому способи репродукції статі всередині виду є чітко відокремленими. При цьому деякі види можуть демонструвати дуже яскраво виражені вторинні статеві ознаки, або статевий диморфізм. Ці характеристики вторинних статевих ознак звичайно виявляються тільки однією статтю (в більшості випадків — чоловічою), не виявляються до статевого дозрівання, можуть інтенсифікуватись протягом шлюбного сезону, і, звичайно, не сприяють індивідуальному виживанню. Вторинні статеві ознаки можуть виявлятись у вигляді різниці в розмірах тіла, частин тіла (наприклад, видовжені плавці або частини плавців), будови тіла (наприклад, виступи на голові), розташуванні зубів, забарвленні, а також зустрічаються і в різниці між акустичними, хімічними, електричними і т. ін. характеристиками статей. Двостатевий спосіб розмноження може включати в себе моногамію, полігамію та проміскуітет.

Гермафродитизм

Другий спосіб розмноження риб включає як елемент зміну статей особами одного виду, коли риби можуть функціонувати то як чоловіча, то як жіноча особина випадково або послідовно. Послідовне функціонування виявляеться у вигляді функціонування як самців протягом однієї частини життя, і як самок — протягом іншої. Існують дві форми послідовної зміни статей — протоандрія та протогенія. Протоандричні гермафродити — це особини, що на початку свого життя є самцями, а пізніще зазнають кардинальних перебудов статевої системи і стають повністю функціональними самками. Така форма перетворення статей широко розповсюджена в родині морських окунів (Serranidae). Всі губани (родина Labridae) є протогенічними гермафродитами, коли всі самиці є перетвореними з віком самками. В цій родині на зміну статі можуть впливати як фактори довкілля, так і соціальні відношення в популяції. Соціальна структура губанів полягає в наявності гаремів, що складаються з самок та одного великого самця. Всередині група структурована за розміром, з самцем на верхівці ієрархії. Якщо вилучити з групи самку, інші самиці (нижчі за рангом) змінюватимуть своє ієрарххічне положення, звичайно зсуваючись на одну поззицію вгору. Якщо ж вилучити з групи самця, найбільша самиця гарему намагається зайняти місце самця, агресивно відганяючи самців, що контролюють інші гареми. Якщо їй це вдається, і нікому з навколишніх самців не вдається приєднати цей гарем до власного, найбільша самиця починає демонструвати поведінку самця, і після близько 14 днів її статева система повністю змінюється, починаючи продукувати чоловічі статеві клітини.

В таксонах, де статева приналежність обумовлена соціальною структурою, процес зміни статі широко варіює, і одна і та сама особина може змінювати стать кілька разів протягом життя. З іншого боку, існують таксони (наприклад, смугасті окуні, жовтий окунь, більшість груперів) де статева приналежність особин чергується, але не зазнає впливу соціальної структури.

Випадкові гермафродити можуть продукувати як яйцеклітини, так і сперматозоїди — отже, вони потенційно мають можливість самозапліднення. Але наразі відомі лише три види з ряду Коропозубоподібні (Cyprinodontiformes), що функціонують як самозапліднюючі гермафродити: два види роду Cynolebias та вид Rivulus marmoratus. При цьому самозапліднення у Rivulus marmoratus є внутрішнім, і в результаті призводить до появи гомозиготних, генетично ідентичних нащадків.

З огляду на те, що баато видів ряду Карпозубоподібні мешкають в суворих умовах, самозапліднення могло еволюційно виникнути як пристосування до розмноження за умов популяцій низької щільності, або дрібних ізольованих популяцій.

Звичайніша форма випадкового гермафродитизма спостерігається в родах Hypoplectrus та Serranus родини Окуневих (Percidae). Хоча ці риби спроможні продукувати сперматозоїди та яйцеклітини одночасно, протягом одного нересту вони фукціонують як представники тільки однієї статі. З огляду на те, що один акт нересту може тривати кілька годин, риби однієї пари можуть обмінюватись статевими ролями, і продукувати по черзі яйцеклітини (ікру) або сперматозоїди (молоки).

Партеногенез

Незважаючи на рідкісність цього типу розмноження серед хребетних, кілька видів риб вдаються і до нього. За визначенням, партеногенез полягає в розвитку яйця без запліднення сперматозоідом цього ж виду. У риб існує варіант цього типу розмноження, при якому необхідним є спільний нерест з самцями того самого виду або інших видів. При цьому роль самців полягає в продукуванні сперматозоїдів, котрі контактують з ікринками, але не в змозі проникнути через їхню зовнішню мембрану (хоріон). Контакт з сперматозоїдами виконує роль стимулу, що спонукає яйце почати розвиток. При цьому сперматозоїди не вносять в яйце свого генетичного матеріалу, тобто всі потомки при такому розмноженні будуть самками, генетично ідентичними з материнською особиною. Класичним прикладом такого гермафродитизму є гольяни (рід Poeciliopsis).

Форми розмноження

На додаток до трьох типів розмноження існують три його різні форми всередині кожного типу: овіпороз, ововіпороз та вівіпороз.

Овіпороз

Овіпороз полягає у вивільненні як чоловічих, так і жіночих гамет у воду, де проходить запліднення. Запліднення може бути при цьому внутрішнім (як у скорпен (Scorpenidae) та американських сомів родини Auchenipteridae), але самиця після цього викидає запліднену ікру в навколишнє середовище. Протягом розвитку зародок використовує як жовток яйця, так і наявні в яйці краплі жирів. ‰

Ововіпороз

При ововіпорозі яйця весь час знаходяться в організмі самки, і запліднення є внутрішнім. Незважаючи на знаходження яєць в тілі самки, між материнським організмом не виникає плацентарного контакту або контакту кіл кровообігу. Натомість зародок під час свого розвитку харчується запасами поживних речовин, що наявні в яйці. Після досягнення виводкового розвитку, мальки виводяться з яєць всередині материнського організму, після чого негайно виходять назовні. Найвідомішими рибами, яким притаманна така форма розмноження, є представники родини Пецилієві (Poeciliidae) — широко розповсюджені в акваріумах гуппі та меченосці. Також дана форма розмноження характерна для родини Латимерієвих.

Вівіпороз

Розмноження в формі вівіпорозу в багатьох рисах подібне до ововіпорозу, але при цьому між яйцем та материнським організмом виникає плацентраний контакт або контакт між їхніми колами кровообігу. Таким чином, ембріон при розвитку отримує необхідні поживні речовини з організму матері. Найбільш звичайний вівіпороз у акул, але ця форма розмноження притаманна також і костистим рибам — мешканцям гірських водойм з родини Гудієві (Goodeidae) та представникам родини Ембіотокові (Embiotocidae).

Турбота про потомство

Нехарактерна для риб турбота про потомство спостерігається переважно у видів припливно-відпливної зони, у вузьких затоках та бухтах, а також в річках і озерах.

Самець Spinachia spinachia споруджує своєрідне гніздо зі шматочків водоростей, скріплюючи їх спеціальним секретом. Потім він заганяє у гніздо самок, які відкладають ікру, а самець залишається охороняти ікру та молодняк. Самка гірчака, може витягувати своєрідний яйцеклад у довгу трубку, і відкладає ікру в мантійну порожнину прісноводних двостулкових молюсків. Самець випускає сперму поруч з молюском, і, коли той захоплює корм, то втягує в себе воду, й ікра запліднюється.

Особливе пристосування є у самця австралійського куртуса Гулівера. Самець виношує ікринки у себе на лобі. Грона ікринок, прикріплених клейкими нитковидними виростами з обох кінців, міцно утримуються гачком, що утворюється променями його спинного плавця.

Складна поведінка, пов’язана з турботою про потомство, розвинулося у морських голок та морських коників. Дискуси, що мешкають у басейні річки Амазонки, вигодовують мальки виділеннями на боках.

Риби

Еволюція та систематика • Зовнішні покриви • Скелет та мускулатура • Нервова система та органи чуття • Кровоносна система та газообмін • Живлення та травна система • Видільна система та осморегуляція • Риба як символ

Цю статтю потрібно вікіфікувати, щоб привести її вигляд до стандартів Вікіпедії. Будь ласка, допоможіть додаванням доречних внутрішніх посилань або покращенням розмітки статті. (Жовтень 2007)

Что такое партеногенез и гиногенез?

Партеногенез представляет собой один из способов размножения, при котором оплодотворение самцом не требуется. Икринки развиваются до момента дробления, после чего, соседствуя в нерестовых буграх с оплодотворенными икринками, начинают свое развитие таким способом. Только из полностью развитых икринок появляются мальки. При таком способе рыбам удается сохранить всю кладку яиц, не допуская загнивания икринок. Партеногенезом размножаются следующие виды особей:

 • сельдь;
 • осетровые;
 • лососевые;
 • карповые и некоторые другие виды.

Стоит отметить, что большинство икринок, развиваясь партеногенезом, все же погибают, лишь небольшая часть доживает до стадии вылупления. Лишь у иссыккульского чебачка такой способ размножения приводит к появлению большого количества жизнеспособного потомства.

Гиногенезом является метод рождения мальков без оплодотворения их самцами этой особи. При таком способе рождаются мальки только женских особей. Оплодотворение икринок происходит за счет сперматозоидов самцов других видов рыб, которые проникают в икринку, находясь поблизости. После того как оплодотворение произошло, икринка начинает свое развитие.

Половой способ размножения

Как правило, многие виды рыб являются однополыми. Однако, среди таких особей встречаются виды, называемые гермафродитами. Гермафродиты — это особи, способные развивать как икру, так и сперматозоиды. Хотя такие особи не могут производить самооплодотворение своих икринок, поскольку их половые продукты (икринки или сперматозоиды) созревают не в одно время, а по очереди. Например, красный пагелл на протяжении жизни способен менять пол: молодые особи пагелла, как правило, самки, по мере взросления рыбы яичники сменяются на семенники.

Такая способность — гермафродитизм, присуща также сельдевым, лососевым, карповым, окуневым видам.

Оплодотворение икринок также происходит разным способом:

 • внутренним;
 • наружным.

Большинство видов рыб размножаются наружным способом оплодотворения, при котором яйца оплодотворяются, находясь в воде. Внутренним способом размножаются, как правило, хрящевые, хотя такой вид увеличения популяции характерен и для костистых (морской окунь, бельдюга) и карпозубообразных (меченосцы, гуппи, гамбузия) видов особей.

В зависимости от развития икринок, все виды рыб условно различают по следующим категориям:

 • живородящим;
 • яйцеживородящим;
 • яйцекладущим.

Яйцекладущий способ развития является наиболее распространенным и представляет собой отложение икринок (яиц) непосредственно в воду. При яйцеживородящем способе, оплодотворенные икринки прикрепляются к заднему отделу яйцевода самки и там продолжают развитие до самого рождения мальков. Одним словом, в момент вымета икринка разрывается и рождаются мальки.

Яйцеживородящий способ размножения применим к большинству хрящевых видов рыб: катрану, белой акуле, лисьей акуле, пилоносу и прочим. Некоторые виды, например, скат-хвостокол, на стенках заднего отдела яйцевода, выполняющего роль матки, имеют специальные выросты, благодаря которым они могут кормить своих детенышей питательной жидкостью.

Живородящий способ заключается в образовании у самки в заднем отделе яйцевода структуры, напоминающей плаценту млекопитающих. Она необходима для того, чтобы мать могла кормить эмбриона питательными веществами. Живорождение присуще некоторым видам глубоководных акул.

Главным преимуществом яйцеживородящего и живородящего способов заключается в достижении наибольшей выживаемости детенышей, благодаря внутриутробному развитию.

По характеру размножения все рыбы разделяются на следующие группы:

 • моноцикличные;
 • полицикличные.

Моноцикличным видам характерно единственное размножение в течение жизни. При однократном икрометании все икринки особи могут погибнуть. Речного угря, тихоокеанскую лосось, речную миногу, байкальскую голомянку и некоторых других рыб называют моноцикличными, благодаря единичной кратности размножения.

Однако, большинство видов размножаются несколько раз на протяжении своего существования, поэтому они относятся к полицикличным особям.

Наступление половой зрелости

Возраст полового созревания у всех видов особей также различен. При этом промежуток от самого раннего до самого позднего полового созревания у рыб значителен. Так, мелкие виды особей, такие как гамбузия и другие, могут достичь полового созревания уже через 1 — 2 месяца после рождения. Осетровые, в свою очередь, достигают половой зрелости только в 15 — 30 лет.

Рыбы с коротким жизненным циклом развиваются быстрее, соответственно раньше достигают половой зрелости. У особей с более продолжительным жизненным циклом половое созревание наступает гораздо позже. У атлантической трески, например, половая зрелость наступает в 8 — 9 лет. Морской окунь созревает только ближе к 15 годам.

Но на возраст половой зрелости особи влияет не только жизненный цикл и видовая принадлежность. Большую роль для возраста созревания играют условия обитания рыб и их питание. Чем лучше и обильнее особь питается, тем быстрее она достигает необходимых размеров, а значит, быстрее наступает ее половая зрелость. Самцы большинства видов рыб быстрее самок достигают половой зрелости.

Большое значение на скорость полового развития рыб оказывают климатические особенности их существования. Так, например, лещи, обитающие в Аральских морях, созревают ближе к 3 годам, в Северном Каспии — ближе к 6, а особи, заселяющие Среднюю Волгу, достигают половой зрелости в семилетнем возрасте.

В зависимости от вида размножения, рыб делят на икромечущие, яйцеживородящие, живородящие.

Икромечущие – основная группа рыб, которые выметывают икру в толщу воды, где происходит ее оплодотворение.

Яйцеживородящие – оплодотворение внутреннее, зародыш развивается в теле самки в специальных расширениях яйцеводов, но питается за счет питательных веществ желточного мешка, а организм матери служит только защитой от внешних факторов.

Живородящие – у этих рыб соединение яйцеклетки и сперматозоида происходит в половых путях самки, идет формирование плаценты, которая обеспечивает связь материнского организма с зародышем и поставляет питательные вещества.

Живорождение редкое явление, характерно для аквариумных рыбок (гуппи, меченосцы), акул. Стадия личинки отсутствует, в яйцеводах самки развивается зародыш, а рождается уже сформированный малек, который способен к самостоятельному существованию.

Процесс развития взрослой особи рыбы из икринки

Рыбы раздельнополые животные. Самки образуют яйцеклетки – икринки, которые развиваются в яичниках, имеют тонкую, полупрозрачную мембрану для быстрого и легкого оплодотворения. Передвигаясь по яйцеводах, выходят через наружное отверстие расположенное вблизи ануса.

Окунь

Самцы формируют сперматозоиды, в парных семенниках – молоках, представляют собой систему канальцев, которые впадают в выводной проток. В семяпроводе есть расширенная часть – это семенной пузырек. Выметывание икры и выделение семенной жидкости происходит почти одномоментно.

Исключение — каменный окунь, обладает половыми железами двух полов, но созревают они не одновременно, что предотвращает самооплодотворение.

Каменный окунь

Для рыб характерно только половое размножение, путем слития мужских и женских половых клеток.

Процесс откладывания икры самками и оплодотворение ее сперматозоидами самцов называется нерестом. На период нереста рыбы ищут благоприятные условия для развития потомства, поэтому часто уходят из привычных мест обитания. Одни перемещаются из морей, в устья впадающих в них рек, другие наоборот устремляются к морям.

Если в связи с неблагоприятными условиями рыбам не удалось отнереститься, им свойственна резорбция икры и молок (постепенное рассасывание полового материала).

Оплодотворение в большинстве случаев внешнее, развивается личинка вне организма самки (живорождение встречается редко).

Рыбы откладывают икру в огромных количествах (от 100 тыс. до миллионов икринок). Такая плодовитость обеспечивает сохранение рода, ведь не все икринки будут оплодотворены, а часть вовсе погибнет.

Стадии развития рыб

Когда яйцеклетки выметаны, сперматозоиды могут попасть в икринку через специальное отверстие – микропиле. После слияния половых клеток мембрана икры становится более проницаемой (адсорбирует воду), прочной.

После завершения оплодотворения в икринках образуется зигота, в которой идет многократное деление с формированием многоклеточного зародыша. В брюшной области сохраняются остатки желточного мешка, который обеспечивает питание личинки в первые дни.

Стадия личинки начинается с разрыва оболочек икринки, когда сформированная особь выходит наружу и начинает самостоятельно питаться (одноклеточными, рачками, водорослями). Форма тела вытянутая, большие глаза, плавники отсутствуют.

Личинка в первые дни неподвижно висит, прикрепившись к какому-то субстрату, после исчерпания запасов питательных веществ начинает активно передвигаться в поисках пищи. В этот период начинает закладываться чешуя. У маленьких рыб функционируют временные органы, нужны для выживания в новой среде:

 • Плавниковая складка;
 • дополнительные внешние жабры;
 • кровеносные сосуды.

Эта стадия названа также критической, если личинки не сможет найти еду, то случится их массовая гибель.

Для стадии малька характерно редуцирование временных органов и формирование строения как у взрослых особей. С этого этапа рыба выглядит как все представители вида, только меньших размеров. Тело полностью покрывается чешуей, образуются плавники всех видов.

Взрослая рыба имеет полностью сформированные системы и органы, покрыта слизью и чешуей, имеет железы, органы чувств. Обретая половую зрелость, вскоре начинают размножаться.

Забота о потомстве

Выметывание икры в больших количествах обусловлено тем, что рыбам не свойственна забота о своем потомстве. Оставленные икринки гибнут от врагов, пересыханий, неблагоприятных условий, только сравнительно небольшая часть может дожить до стадии зрелой особи.

Некоторые рыбы, которые заботятся о потомстве, выбирают места для нереста в расщелинах, сооружают гнезда для защиты, или же носят икринки во рту. Так, самка лососевых хвостовым плавником расчищает место для откладывания икры, делая углубление на песчаном дне, затем забрасывает икринки песком (защищая от хищников и промерзания).

Родители обеспечивают постоянный доступ кислорода для потомства, с помощью плавников аэрируют воду. Чтобы избежать пересыхания икринок, самец поливает их водой изо рта. Проявления заботы у рыб находятся на инстинктивном уровне, когда личинки способны самостоятельно добывать пищу, могут хорошо плавать, родители их оставляют.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:)

Можно выделить следующие особенности размножения рыб:

 • раздельнополость (есть самцы и самки);
 • наличие у рыб только полового размножения (у рыб не встречается бесполое размножение);
 • наружнее (внешнее) оплодотворение и развитие личинки вне организма самки (так происходит у подавляющего большинства рыб);
 • очень большая плодовитость.

Особенности размножения подавляющего большинства рыб таковы. В яичниках самок рыб развивается икра, состоящая из отдельных икринок. В парных семенниках самцов образуется семенная жидкость (молоки), содержащая сперматозоиды. В период нереста самки через половое (которое находится около анального) отверстие выбрасывают (выметывают) в воду икру. Находящиеся рядом самцы рым поливают икру семенной жидкостью. Подвижные сперматозоиды достигают икринок (яйцеклеток) и происходит оплодотворение, в результате которого образуется зигота.

Нерестом называют поведение рыб в период размножения. В основе нереста лежат инстинкты.

Деление зиготы приводит к формированию личинки рыбы. Сначала она развивается в икринке, позже выходит из нее. При этом личинка продолжает питаться за счет запаса питательных веществ, находящихся в желточном мешке, которые находится на брюшной стороне личинки.

Когда личинка начинается питаться самостоятельно (обычно мелкими взвешенными в воде организмами — планктоном) и становится похожа на взрослую рыбу (но маленькую), она называется мальком.
Важной особенностью размножения рыб является большая плодовитость. Количество икринок, которая выметывает самка различных видов рыб, обычно колеблется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов. Такая плодовитость связана с тем, что рыбы почти не проявляют заботу о потомстве, и большое количество икры, личинок и мальков гибнет, так и не достигнув взрослого состояния. Это происходит из-за того, что не вся икра оплодотворяется, ее поедают различные водные животные. Личинки и мальки также часто служат пищей различным животным.

Из вышеописанных особенностей размножения рыб есть исключения.

Так у некоторых рыб (чаще всего акул) встречается живорождение. При этом у них происходит внутреннее оплодотворение (семенная жидкость самцов попадает в половые пути самки рыбы). Икра не выметывается, а задерживается внутри самки, и там происходит развитие личинки. Самка рождает уже способных к самостоятельной жизни мальков. При этом их количество небольшое. Например, у акул максимум несколько десятков.

Также небольшое количество икринок наблюдается у рыб, проявляющих заботу о потомстве (колюшка, морской конек), даже при том, что у них наружнее оплодотворение. Родители защищают свое потомство от неблагоприятных факторов внешней среды и большинство мальков выживает. Поэтому нет необходимости в большом количестве икры.

В период размножения для рыб характерно определенное инстинктивное поведение. Они скапливаются в определенных местах (одни на мелководье, другие на песчаном дне, третьи на каменистом дне и т. п.), характерных для конкретного вида. Существует ряд видов рыб, которые называются проходными. Эти виды (например, лососи, кета, горбуша, осетр) живут в морях, а ходят на нерест в реки. Именно там есть необходимые условия для развития их икры и личинок. Существуют виды, совершающие миграции для размножения из рек в моря и океаны. Так угорь живет в реках, а на нерест уходит в море.

Поделитесь статьей:

Размножение – это интереснейший феномен жизненного цикла организмов, который обеспечивает не только их существование, но и эволюцию. Жизнь рыбок удивляет своим разнообразием и приспособляемостью к самым различным условиям. И однозначно ответить на вопрос из заголовка просто невозможно. Размножение может происходить в разном возрасте и различными способами. Некоторые рыбы мечут икру с последующим оплодотворением или без него, другие рождают уже маленьких рыбок. Давайте же узнаем о размножении рыб подробнее.

Половой способ

Этот вид размножения наиболее распространен среди рыб. Для него нужны самка и самец. Икра при этом может оплодотворяться по-разному:

 • Внутренним способом. Осеменение происходит внутри тела рыбы. Встречается у меченосца, гуппи, гамбузии и других.
 • Наружным способом. Оплодотворение икры происходит в воде. Встречается у большинства видов рыб.

Развитие икры идет также неодинаково. И в зависимости от него рыбы бывают:

 • Живородящими. В заднем отделе яйцевода самки есть структура, схожая с плацентой млекопитающих. Благодаря ей мать может обеспечивать эмбрионы необходимыми веществами. Икра развивается от 30 до 50 дней. Возле анального плавника в этот период можно наблюдать «пятно беременности» темного цвета. Если заводчик заметил, что брюшко самки стало прямоугольным, то дня через три можно ожидать мальков. На свет они появляются уже самостоятельно плавающими и способными питаться. Живородящими являются гуппи, меченосцы, моллинезии, формозы и т. д.
 • Яйцеживородящими. Оплодотворенная икра прикрепляется к яйцеводу, точнее его заднему отделу и развивается там до тех пор, пока не появятся мальки. Так происходит у большинства хрящевых рыб.
 • Яйцекладущими. Икру они откладывают непосредственно в воду. Этот способ наиболее распространен.

При первом и втором способе обычно выживает больше «детенышей» по сравнению с третьим.

Еще ученые выделяют рыб, которые размножаются моноциклично, то есть один раз в жизни (речной угорь, речная минога, тихоокеанский лосось и другие) и полициклично, то есть несколько раз на протяжении жизни (это большинство рыб).

Есть также классификация в зависимости от того, в какой субстрат осуществляется нерест:

 • литофилы с кладкой на каменистом грунте;
 • псаммофилы с кладкой на песке;
 • фитофилы с кладкой на растениях;
 • остракофилы с кладкой в мантийной полости моллюска;
 • пелагофилы с икрой, плавающей в толще воды;
 • пелофилы с кладкой в иле.

Некоторые виды рыб безразличны к субстрату, другие строят специальные гнезда из растений, пузырьков воздуха и т. д.

Особенности воспроизведения потомства

Водная среда, занимающая 71% поверхности планеты, предоставила организмам большие просторы для существования, от мелководий до глубинных придонных вод. Эволюция и условия окружающей среды создали множество видов рыб с различным поведением и способами воспроизведения потомства.

Чтобы понять процесс спаривания рыб, для начала нужно разобрать строение половой системы. По статистике около 80% от всех существующих видов являются раздельнополыми. Репродуктивная система самца имеет вид парных семенников с выводящими протоками, которые оканчиваются половым отверстием. У самки с парными яичниками соединяются выносные протоки.

В данном видео вы подробнее узнаете о спаривании петушков:

Существуют виды рыб, называемые гермафродитами, у которых самец способен превратиться в половозрелую самку и наоборот. Изменение пола может происходить и один раз в жизни. Например, красный пагелл в течение жизни из молодой самки с яичниками может превратиться в зрелого самца с семенниками.

Половое размножение

Половое воспроизведение потомства носит различный характер у разных видов. Кратко о размножении рыб можно сказать, что при оплодотворении происходит слияние половых гамет самца и самки, после чего происходит образование зиготы и дальнейшее развитие рыбок. Вследствие дробления зиготы образуется зародыш. Рыба покидает икринку в виде личинки. Первое время рыбки живут за счёт желточного мешка. Последний постепенно рассасывается, обеспечивая питание и рост.

Когда исчезает желток, рыба переходит в стадию малька и питается одноклеточными организмами и мелкими рачками (дафниями, к примеру). Малёк растёт, переходит на другой корм, и уже от взрослой рыбы его отличают только размеры.

Оплодотворение может быть наружным или внутренним. У большинства видов оно происходит в водной среде. Самка мечет икру, а самец осеменяет её сперматозоидами.

Встречается и внутреннее оплодотворение, например, у морского окуня и гуппи. Оно осуществляется при помощи гоноподий, они же видоизменённые анальные плавники. Часто такое размножение сопровождается внутриутробным развитием. В вынашивании потомства есть свои преимущества: защита мальков от хищников и формирование в утробе мальков, способных к активному движению и самостоятельному поглощению пищи.

Партеногенез и гистогенез

Это один из видов воспроизведения потомства, при этом в оплодотворении икринки не участвует сперматозоид. Этот способ размножения считается половым, так как в воспроизведении задействована хотя бы одна половая гамета. Яйцеклетка способна самостоятельно развиваться до стадии дробления, а после, взаимодействуя с оплодотворённой икрой, активируется. Благодаря этому неоплодотворённые икринки не загнивают, и кладка и не портится. Хоть яйцеклетка продолжает развиваться и может достигнуть личиночной стадии, но после неё при рассасывании желтка многие зародыши погибают.

Исключением является иссык-кульский чебачок. Когда рыбы плодятся таким способом, они дают многочисленное жизнеспособное потомство.

Партеногенез встречается у таких семейств рыб:

 • карповые;
 • осетровые;
 • лососёвые;
 • сельди;
 • и некоторые другие виды рыб.

Гистогенез, как вид воспроизведения потомства, является частным случаем партеногенетического размножения. Стимуляция активации яйцеклетки происходит за счёт её взаимодействия со спермой самца другого вида, близкого к данному виду. Проникая в икринку, сперматозоид побуждает её к дальнейшему дроблению, но слияния ядер не происходит. Яйцеклетка развивается, и из неё формируется полноценный организм женского пола. Самцы при гистогенезе не появляются.

Гистогенез встречается у серебряных карпов и моллинезий, чью икру способна простимулировать к развитию сперма плотвы, карпа и нескольких других видов.

Рыб можно стимулировать к спариванию

Рыбьи инстинкты

Оплодотворению предшествует ряд событий. Они являются сигналом к готовности размножаться.

Стимуляция к спариванию

Многие виды подходят к размножению очень ответственно. Лососёвые, например, мигрируют из солёного океана вверх по пресноводным водоемам для нереста. Они могут преодолеть тысячи километров, осуществляют опасный путь вверх по быстрым рекам, истощая себя до конца.

Во многих случаях самцы (например, у гуппи) имеют яркий окрас, чтобы понравиться самке. В брачном танце они кружат вокруг сереньких самок, пытаясь привлечь их внимание. Какой самец самый пёстрый, того и выберет дама.

Самцы других видов могут строить «домики» из ила, грязи и прочего донного мусора. Если самочке понравится домик, рыбки спариваются.

Для спаривания требуются определенные условия

Изменения условий

Рыбы, как и другие живые организмы, подвержены биологическим циклам. Спаривание происходит в определённых условиях, которые наступают со сменой сезона:

 • изменение длительности светового дня;
 • изменение температуры воды (если быть точнее — её повышение);
 • увеличение объёма корма (малькам необходимо много питаться, например, дафниями и одноклеточными организмами);
 • повышение концентрации кислорода, растворённого в воде.

Длительность вынашивания икринок зависит от вида рыбки и может составлять от 12 часов и до полутора месяцев. Возраст полового взросления рыб тоже сильно варьируется (от нескольких месяцев до 15−30 лет). Это зависит от видового размера и условий обитания. Чем меньше рыбка, тем быстрее она плодится и быстрее наступает её половозрелость.

Размножение рыб по видам и типам, процесс изученный и известный. Особенностью двуполого размножения рыб является четко определенный пол рыбы. Как правило, это отличие в размерах рыбы или некоторой части тела, так же может быть отличие в цвете. Особенностью гермафродитного размножения рыбы является то, что рыба может быть как мужская, так и женская особь как случайно, так и последовательно. Партеногенетические особенности размножения рыб заключается в развитии яйца, причем без оплодотворения.Большее количество рыб из всей массы раздельнополые. Но некоторым рыбам характерен гермафродитизм. В общем, выделяют три вида размножения рыб: двуполое, гермафродитное и партеногенетическое.У самок рыбы внутри тела есть большой яичник, где развиваются икринки, а вот у самца рыбы — пара длинных семенников. В тот момент, когда идет период нереста, семенники наполняются густой жидкостью — молоками с большим содержанием сперматозоидов.
Инстинкт размножения появляется у рыб в тот период, когда до конца созрели половые клетки. В то время рыбы начинают активно собираться в косяки и удаляться в места, где условия подходящие для размножения. Рыбы одних видов уходят из моря в реки, а другие, наоборот. Иногда в период размножения рыбы могут пройти не малые расстояния.

admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *